Ta cảm ơn thế gian này nhiều lắm

Ta cảm ơn thế gian này nhiều lắm
Nhờ nơi đây ta biết được đau buồn
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *